ترکیبات:

آب دی ام، الکل، گلیسیرین، لئوکونستوک رادیش رووت فرمنت اکستراکت، گلیسیرین و آب و سدیم متا بی سولفیت، لاریکس یوروپای وود اکستراکت، گلایسین، کاملیا سینسیس لیف اکستراکت، پسیوم ساتیووم اسپروت اکستراکت و فنوکسی اتانول و سدیم بنزوات و آب، پروپیلن گلایکول و آب و پلوتیا کانالیکولاتا اکستراکت و لامیناریا دیژیتاتا اکستراکت، آب و اتانول و اوسیموم باسیلیکوم هیری روت کالچر اکستراکت، لاکتیک اسید.