صبح و شب یا در هنگام نیاز مقداری از محصول را روی پوست تمیز صورت، گردن یا دور چشم قرار داده و تا زمان جذب به شکل ماساژ دهید.  

ترکیبات:

پی ای جی 8 استئارات ، ستئاریل اتیل هگزانوات ، ایزو پروپیل میریستات ، گلیسریل استئارات ، استئاریل هپتانوات ، بوتیل استئارات ، سوربیتان سسکو یولئات ، ستیل پالمیتات ، استئاریک اسید ، پتاسیم هیدروکساید ، گلیسیرین ، یونیفن پی- 23، دپانتول (پیش ساز ویتامین B5)، لسیتین دانه سویا ، پلی سوربات 80، عصاره ویتکس آگنوس کاستوس و آسکوربیل تترا ایزوپالمیتات و توکوفرول (ویتامینE)، اولئو اویل/ وجتیبل اویل و سیکلوتکسترین ، سدیم استئارویل لاکتات ، توکوفرول استات ، گلایسین سویا استرولز ، سدیم کربوکسی متیل بتا گلوکان ، سدیم لاکتات ، لاکتیک اسید