روزی 2 بار مقداری از محصول را روی پوست تمیز قرار داده و به آرامی ماساژ دهید تا جذب پوست گردد.  

ترکیبات:

پی ایی جی 8 استئارات، ستئاریل اتیل هگزانوات و گلیسریل استئارات و استئاریل هپتانوات و بوتیل استئارات و اولیو گلیسیریدز و ستئاریل کاپریلات و ستیل پالمیتات و سوربیتان سسکوییاولئات و استئاریک اسید و آب و توکوفرول و پتاسیم هیدروکسید، گلیسیرین، سدیم آسکوربیل فسفات، پلی آکریلامیدو سی 13-14 ایزوپارافین و لورت 7- لسیتین و آربوتین و لینولئیکاسید و لینولنیک اسید و توکوفرول استات و آسکوربیل پالمیتات و گلوتاتیون و آب، دکسپانتنول، لیپیدیم ساتییووم اسپرووت اکستراکت، گلیسیرین و لیسیتین و فنوکسی اتانول، فنوکسی اتانول و متیل پارابن و اتیل پارابن و بوتیل پارابن و پروپیل پارابن و ایزو بوتیل پارابن، ویتکس آگنوس بری اکستراکت و لسیتین و آسکوربیل تترا ایزو پالمیتات و وجیتبل اویل و سیکلو دکسترین و آب، لاکتیک اسید، فسفولیپیدز و سوی ایزوفلاونز و لیسیتین و گلیسیرین ایزو پروپیل میریستات، لیسیتین و توکوفرول، اسانس مجاز درموکازمتیک و آب