پس از شستشوی صورت، روزی 2 بار مقداری از محصول را روی پوست قرار داده و به آرامی ماساژ دهید تا جذب پوست گردد.  

ترکیبات:

کربومر، گلایکولیک اسید، پروپیلن گلایکول، دکسپانتنول، آلفا آربوتین، کراکاس کریسانتتوس بالب اکستراکت و اکیشیا سنگال گام و آب (درم کام) ، آب و فنوکسی اتانول، کاپریلیل گلایکول، کلرهگزیدین، ا.د.ت.ا-4 ان ای، آب دی ام